Kategorier
Uncategorized

Välkommen till årsmöte 2016 i Afrikaada TeethSavers

Hej

Välkommen till årsmöte 2016 i Afrikaada TeethSavers

Tid: lördagen den 7 maj kl 14

Plats: Folktandvården Rosengård, Malmö

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
1b Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av protokolljusterare och rösträknare
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår
6. styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret
7. revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret 8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. fastställande av medlemsavgifter
10. fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
11. projekt redovisning
12. behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. val av ordförande för en tid av 2 år
14. val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
15. val av 2 revisorer för en tid av 2 år
16. övriga frågor

Medlems avgift 2016:
medlems avgiften för 2016 är 150:- som inbetalas på PG 307094-3 – komihåg att ange namn och e-post.

Afrikaada Teethsavers stadgar

Donationer till +Fluoride projektet:
Inbetalas på Gambiagruppernas 90-konto
PG 9002 387, alternativ BG 900-2387 i bägge fall ska du ange projektkoden: 9036

Välkommen
Styrelsen
Agneta, Inger, Lars Göran, Fred och Jette